Haixi 2022-JUN-22 - ethnia.org -
ethnia.org   
 

2022-JUN-22


People´s Republic of China : PRC QINGHAI Province
(Beijing) (Xining)

HAIXI Mongol and Tibetan Autonomous Prefecture : Tsaidam

Flag or Logo since 1949-10-01
HǍIXĪ Měnggǔzú Zàngzú Zìzhìzhōu : 海西蒙古族藏族自治州 (zh) + CONUB Sogrig Poirig Ranggyong Kü : མཚོ་ནུབ་སོག་རིགས་ཆ་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ (bo) + QAISI-YIN mongγol töböd ündüsüten-ü öbertegen jasaqu jeü : ᠬᠠᠶᠢᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠦ (mn)
Emblem or Symbol

Xi Jinping
(ruler of CHINA since 2012-11-15)
 
 
 
 
Capitals & administrative places: Delhi Hot
(Delhi)
Official & national languages: